برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

حل مشکل “اجازه دسترسی به این صفحه را ندارید” در وردپرس پشت پراکسی nginx

WordPress
WordPress

احتمالا شما هم به این مشکل در نصب وردپرس خورده اید که وقتی که ssl رو از طریق proxy بهش اساین میکنیم. ادمین پنل سایت و بخش های زیادی از سایت به مشکل میخورند. و با پیام “با عرض پوزش شما اجازه دسترسی به این صفحه را ندارید” مواجه میشوید.

برای حل این مشکل کافی است که تنظیمات زیر رو به بک اند اضافه کنید:

اول یک مپ به بالای کانفیگ nginx اضافه کنید( روی سروری که وردپرس هست ) :

map $http_x_forwarded_proto $fastcgi_https {
  https  on;
  default $https;
}

سپس تنظیمات زیر را در بلاک php وارد کنید :

location ~ \.php$ {
  ...
  try_files $uri = 404;
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  fastcgi_index index.php;
  include fastcgi_params;
  fastcgi_param REQUEST_URI $request_uri;
  fastcgi_param HTTP_X_FORWARDED_PROTO $http_x_forwarded_proto if_not_empty;
  fastcgi_param HTTPS $fastcgi_https if_not_empty;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
}

حالا سرور انجینکس رو ریستارت کنید. به همین راحتی مشکل بدون دستکاری فایل های وردپرس رفع خواهد شد.